ការផ្តល់ជូនតម្លៃ សម្រាប់

ប៉ាក់ ឌីជីថល វ៉ិចទ័រ ស្នាដៃសិល្បៈ សេវាកម្ម

ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់អំពីកម្រិតភាពស្មុគស្មាញនៃការរចនារបស់អ្នកទេ គ្រាន់តែចែករំលែកជាមួយពួកយើង។ ជំនួយរបស់យើងនឹងពិនិត្យឡើងវិញ និងត្រលប់មកអ្នកវិញជាមួយនឹងតម្លៃសម្រង់ក្នុងរយៈពេល 5 នាទីប៉ុណ្ណោះ។